fbpx

FK Poprad


Oficiálna stránka

Na základe rozhodnutia vedenia FK Poprad sa od 01.07.2020 budú vyberať rodičovské poplatky pre mládežnícke tímy FK Poprad bankovým prevodom na mládežnícky účet /viď nižšie/ alebo v hotovosti trénerom príslušných kategórií. Tieto finančné prostriedky budú slúžiť pre ďalší rozvoj a činnosť mládežníckych tímov.

Výška týchto rodičovských poplatkov bude od 01.07.2020 rozdeľovaná podľa futbalových kategórií za daný mesiac, a to nasledovne:

KATEGÓRIA MESAČNÝ POPLATOK POZNÁMKA
U7 10 € so vzdelávacím poukazom
15 € bez vzdelávacieho poukazu
U8 10 € so vzdelávacím poukazom
15 € bez vzdelávacieho poukazu
U9 25 €
U10 25 €
U11 25 €
U12 30 €
U13 30 €
U14 30 €
U15 30 €
U16 30 €
U17 30 €
Žiačky 25 €
Juniorky 25 € len do 18 rokov

Poplatky sa budú vyberať za všetky mesiace v roku s výnimkou mesiaca december!

Týmto Vás zároveň chceme požiadať, aby ste sa pri úhrade rodičovských poplatkov riadili nižšie uvedenými inštrukciami:

Číslo účtu: SK72 1100 0000 0029 4303 5371
Variabilný symbol: mesiac a rok za dané obdobie v tvare MMRRRR
/napr.: apríl 2020 – 042020/
Poznámka pre príjemcu: kategória, meno a priezvisko hráča, rodičovský poplatok
/napr.: U13, JOZEF MRKVIČKA, rodičovský poplatok/
Dátum splatnosti: do 10. dňa v danom mesiaci za aktuálny mesiac

Akékoľvek otázky v tejto súvislosti riešte s trénerom príslušnej kategórie. V prípade opakovaného neuhradenia rodičovského poplatku, môže dôjsť k vyradeniu Vášho syna/dcéry z FK Poprad.

X