fbpx

FK Poprad


Oficiálna stránka

Na základe rozhodnutia vedenia FK Poprad sa od 12. 11. 2020 budú vyberať členské poplatky pre mládežnícke tímy FK Poprad výhradne bankovým prevodom na mládežnícky účet /viď nižšie/. Tieto finančné prostriedky budú slúžiť pre ďalší rozvoj a činnosť mládežníckych tímov.

Členské poplatky do klubu sú paušálne, platia sa riadne každý mesiac a ich účelom je podpora fungovania klubu. Ak je dieťa členom FK Poprad, treba uhradiť vždy celú výšku poplatku bez ohľadu na to, koľkých tréningov sa dieťa v danom mesiaci zúčastnilo.

Individuálne sa to posudzuje len vtedy, ak je dieťa na viac ako mesiac vyradené z tréningového procesu z dôvodu zranenia alebo inej dlhodobej diagnózy a to tak, že rodič vypíše žiadosť o úľavu poplatkov, doloží k nej lekársku správu a podpísanú žiadosť odošle mailom alebo poštou na adresu klubu.

Výška týchto členských poplatkov bude od 01. 07. 2020 rozdeľovaná podľa futbalových kategórií za daný mesiac, a to nasledovne:

KATEGÓRIA MESAČNÝ POPLATOK POZNÁMKA
U7 10 € so vzdelávacím poukazom
15 € bez vzdelávacieho poukazu
U8 10 € so vzdelávacím poukazom
15 € bez vzdelávacieho poukazu
U9 25 €
U10 25 €
U11 25 €
U12 30 €
U13 30 €
U14 30 €
U15 30 €
U16 30 €
U17 30 €
Žiačky 25 €
Juniorky 25 € len do 18 rokov

V roku 2020 sa poplatky budú vyberať za všetky mesiace v roku s výnimkou mesiaca december!

Týmto Vás zároveň chceme požiadať, aby ste sa pri úhrade členských poplatkov riadili nižšie uvedenými inštrukciami:

Číslo účtu: SK72 1100 0000 0029 4303 5371
Variabilný symbol: mesiac a rok za dané obdobie v tvare MMRRRR
/napr.: apríl 2020 – 042020/
Poznámka pre príjemcu: kategória, meno a priezvisko hráča, rodičovský poplatok
/napr.: U13, JOZEF MRKVIČKA, rodičovský poplatok/
Dátum splatnosti: do 10. dňa v danom mesiaci za aktuálny mesiac

Akékoľvek otázky v tejto súvislosti riešte s trénerom príslušnej kategórie. V prípade opakovaného neuhradenia rodičovského poplatku, môže dôjsť k vyradeniu Vášho syna/dcéry z FK Poprad.

X